تاریخ ایجاد:1393/11/15تعداد مشاهده:4602

 

دفتر ریاست : 07152620153

امور اداری : 07152620150

امور آموزشی : 07152620155

امور دانشجویی : 07152620154

امور مالی : 07152620159

دفتر فنی : 07152620150

مرکز کامپیوتر : 07152620156

امور شهریه : 07152620156

صندوق رفاه دانشجویی : 07152620154

انتشارات : 07152620152

بخش عمران : 07152620155

بخش معماری ومدیریت ( آقای کمالی ) : 07152620157

سلف سرویس : 07152620154

امور خوابگاهها : 07152620154

کتابخانه : 07152620157

فاکس : 07152620158

تعداد بازدیدکنندگان     تاکنون     228109     اکنون     1