تاریخ ایجاد:1393/05/22تعداد مشاهده:11567

کارشناسی پیوسته :

1- مهندسی عمران - عمران

2-مهندسی برق - قدرت

3- مهندسی معماری

4- مدیریت بازرگانی

5- مهندسی عمران - آب

6- حقوق

کارشناسی ناپیوسته : 

1- مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

2- مهندسی تکنولوژی عمران - عمران 

3- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته :

1- کارهای عمومی ساختمان

2- نرم افزار کامپیوتر

3- دامپزشکی

4 - معماری

5 - تکنولوژی تولیدات دامی

کاردانی پیوسته :

1- حسابداری

2 - کامپیوتر

3- نقشه کشی معماری 

4- الکتروتکنیک - برق صنعتی

5- ساختمان

 

تعداد بازدیدکنندگان     تاکنون     228112     اکنون     1